Menu

Projekty UE

Request a demo

items marked with * are required
Solutions

You are not in the IT business. You’re in the Utilities. You are selling power!

So do not use business software that forces you to spend more resources on IT support to help you integrate all your systems and business functions.

You need one, simple solution that can simplify your entire business.  

SEP Innovation Sp. z o.o. has received a grant for the implementation of a project, under the program: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Smart Growth Operational Programme 2014-2020), priority axis: "Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” (Support for R&D activity of enterprises), Action 1.1: “Projekty B+R przedsiębiorstw” (R & D projects of enterprises)

The aim of the project is to develop and validate (first in simulation conditions, then in operational conditions) new analytical and predictive functionality of SEPIN Utilities Platform. The solution is a tool, based on beacons which reads energy consumption from the meters, and on a computing cloud which delivers real electricity consumption data, for both the reseller and the end-user.

The new analytical and predictive module will facilitate energy recipient, such as property management, economical use of energy, and consequently, the reduction of incurred costs. Optimization of energy management in the building will be possible by receiving the data and analytics, generated by the above-mentioned module of our platform.

Project information

  • Beneficiary: SEP Innovation Sp. z o.o.

  • Project title: „Rozbudowa narzędzia SEPIN Utilities Platform o nowe mechanizmy analityczno - predykcyjne bazujące na zbiorach BIG-DATA w celu optymalizacji zużycia energii elektrycznej.”

  • Project value: 1 499 264,77 PLN

  • Value of the grant: 1 090 799,82 PLN

Firma SEP Innovation Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw

Celem projektu jest opracowanie oraz zweryfikowanie (najpierw w warunkach symulacyjnych, następnie w operacyjnych) nowych funkcjonalności analityczno - predykcyjnych narzędzia SEPIN Utilities Platform. Jest to narzędzie oparte o beacony do odczytu energii, umieszczane na licznikach energii elektrycznej oraz chmurę obliczeniową, którego zadaniem jest dostarczanie faktycznych danych o zużyciu energii elektrycznej, zarówno dla sprzedawcy jak i ostatecznego użytkownika.

Nowy moduł analityczno-predykcyjny ułatwi odbiorcom energii elektrycznej, tj. podmiotom zarządzającym nieruchomościami, jej oszczędne użytkowanie i w konsekwencji zmniejszenie ponoszonych z tego tytułu kosztów. Optymalizacja „gospodarowania” energią elektryczną w budynku będzie możliwa dzięki otrzymywaniu informacji zwrotnej generowanej przez wspomniany powyżej moduł naszej platformy.

Informacje o projekcie

  • Beneficjent: SEP Innovation Sp. z o.o.

  • Tytuł Projektu: Rozbudowa narzędzia SEPIN Utilities Platform o nowe mechanizmy analityczno - predykcyjne bazujące na zbiorach BIG-DATA w celu optymalizacji zużycia energii elektrycznej.

  • Całkowita wartość projektu: 1 499 264,77 PLN

  • Wartość dofinansowania: 1 090 799,82 PLN

Aktualne zapytania ofertowe:

-----------------------

©2021 SEPIN Inc.